Apie mus

Sutuoktinių susitikimai yra tarptautinė Popiežiaus teisių tikinčiųjų asociacija, kurios tikslas – atnaujinti ryšį tarp vyro ir žmonos, tarp sutuoktinių poros ir Dievo. Dialogas – asociacijos narių priimtas dvasingumo kelias. Jis grindžiamas kasdienio gyvenimo liudijimu, per dialogą atskleidžiant vienijančią meilės galią, kurią santuokai suteikia Sakramentas.

Pagrindinė veiklos forma – bazinės savaitgalio rekolekcijos, kurias veda trys – keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi tarpusavio dialogą ir suvokti savo pašaukimą kaip Dievo planą. Pagrindiniai rekolekcijų dalyviai – sutuoktinių poros, be to, kviečiami dalyvauti pašvęstojo gyvenimo asmenys, kunigai ir seminaristai.

Sutuoktinių susitikimų judėjimo Rytų Europoje įkūrėjai yra Irena ir Ježis Gžibovskiai (Irena i Jerzy Grzybowscy). Daugiau kaip 40 metų pora darbuojasi Sutuoktinių susitikimų judėjimo labui: veda savaitgalius sutuoktiniams, mokymus animatoriams, rūpinasi judėjimo plėtra kituose kraštuose, yra daugelio santuokos, pasirengimo santuokai ir santuokinio dvasingumo leidinių autoriai.

„Atvykdami į mūsų pirmąjį „eksperimentinį savaitgalį“ 1978 m., mes nesitikėjome, kad Sutuoktinių susitikimai taps tarptautiniu judėjimu, o vėliau – Bažnyčios pripažinta asociacija, kuri turės įtaką ne tik Lenkijoje, bet ir kitose šalyse. Matyt, tokia buvo Dievo valia, kad šioje Europos dalyje atsirastų judėjimas, padedantis atskleisti dialogo dovaną.
Mes visi siekiame dialogo – tiek santuokoje, tiek visose socialinio gyvenimo srityse. Mes trokštame dialogo su Dievu. Vertybių devalvacijos eroje Sutuoktinių susitikimuose stengiamasi atkurti dialogo sampratą iki tikrosios, gilios prasmės ir tuo pačiu paversti dialogą kiekvieno žmogaus kasdiene patirtimi – pirmiausia santuokoje, o kartu ir visose kitose socialinio gyvenimo srityse ir tarpasmeniniuose santykiuose”. (Iš pranešimo 2012.03.20)

Ištakos: 1962 m. Barselonoje ispanų kunigas Gabriel Calvo pradėjo vesti rekolekcijas sutuoktiniams Encuentro conyugal. Septintajame dešimtmetyje sutuoktinių savaitgaliai anglišku Marriage Encounter pavadinimu taip pat paplito Šiaurės Amerikoje.

Tolydžio Lenkijoje Spotkania małżeńskie (“Sutuoktinių susitikimai”) išsiplėtojo į savarankišką bažnytinį rekolekcinį judėjimą, kuris skleidėsi į gretimus kraštus. Šio rekolekcinio judėjimo įkvėpėjai, naujų programų kūrėjai, plėtotojai po kaimyninius kraštus yra sutuoktiniai Irena ir Jerzy Grzybowskiai.

Lietuvą judėjimas pasiekė 1992 m., brolių domininkonų dėka. Nuo 2000 m. dvasinį palydėjimą perėmė tėvai jėzuitai. Dvasinis vadovas Lietuvoje – Tėvas Aldonas Gudaitis SJ.

2004 m. rugpjūčio 15 d. Popiežiškoji pasauliečių reikalų taryba patvirtino “Sutuoktinių susitikimų” statutą ir 2009 m. rugpjūčio 15 d. galutinai įteisino šį rekolekcinį judėjimą kaip “Popiežiškųjų teisių tarptautinę privačią tikinčiųjų asociaciją”. Vatikane ji oficialiai patvirtinta anglišku pavadinimu “Encounter of Married Couples”, paliekant kiekvienai šaliai teisę vartoti pavadinimą vietos kalba.

„Tikiu, jog Sutuoktinių susitikimų savaitgaliai, padedantys šeimoms naujai išgyventi tarpusavio dialogą, pamatyti bendrystės grožį ir Dievo planą šeimų gyvenimams, tarnauja atskleidžiant tikrąją žmogaus buvimo prasmę ir Dievo svajonę apie mus.“

(iš arkivyskupo Liongino Virbalo SJ Kalėdinio laiško Sutuoktinių susitikimų vadovams Lietuvoje, 2018 m.)

Tarptautinis Sutuoktinių susitikimų rekolekcinis judėjimas 2009 m. galutinai įteisintas kaip “Popiežiškųjų teisių tarptautinė privati tikinčiųjų asociacija”, jo statutas patvirtintas (2004 m.) Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos. Pagal „Sutuoktinių susitikimų“ asociacijos statutą (81 straipsnis), asociacijos centrų vadovai turi palaikyti kontaktus su vietos Vyskupu ir vadovautis jo rekomendacijomis.

Lietuvoje Sutuoktinių susitikimų judėjimo centrai veikia Vilniaus, Kauno, Panevėžio vyskupijose, porekolekcinės grupės renkasi Vilkaviškio ir Telšių vyskupijose. Kartu su sutuoktinių poromis bazines rekolekcijas veda ir porekolekcinius sutuoktinių susitikimus globoja kunigas, tarnaujantis toje vyskupijoje. Lietuvoje yra apie 10 dvasininkų, dalyvaujančių Sutuoktinių susitikimų judėjime. Bazinėse savaitgalio rekolekcijose dalyvauja ir seminaristai bei pašvęstojo gyvenimo asmenys, norintys augti dialogo su Dievu ir bendruomene dvasioje.

Sutuoktinių susitikimų judėjimas bendradarbiauja su Lietuvos šeimos centru ir kitų Lietuvos vyskupijų šeimos centrais. 

Pasilikite mano meilėje (Jn 15,9)

Ypatinga Sutuoktinių susitikimų judėjimo charizma – vyro ir žmonos susitikimo dovana. Ši dovana reikalauja suprasti ir vienam kitą priimti tiesoje ir meilėje, asmenų bendrystės dvasioje. Sutuoktinių susitikimas pasiekiamas per dialogą, kurį asociacija siūlo vyrui ir žmonai visuose formacijos etapuose. Per šį dialogą yra atskleidžiama vienijanti meilės galia, kurią santuokai suteikia Sakramentas. Dialogas – asociacijos narių priimtas dvasingumo kelias.

Ypatinga reikšmė teikiama „dialogo principų“ taikymui kasdieniniame gyvenime.

Dialogo principai:

  • klausytis svarbiau negu kalbėti,
  • suprasti svarbiau nei vertinti,
  • dalytis geriau nei diskutuoti,
  • ir visa tai tegu vainikuoja atleidimas.

Šie dialogo principai yra visų asociacijos veiklos formų pagrindas. Jie yra svarbūs požiūriams santuokoje ir šeimoje, animatorių ir dalyvių bendruomenėje, o taip pat santykiuose su kitais žmonėmis. Ypatingu būdu dialogo principai siejasi su malda, kasdieninių sprendimų atpažinimu ir gyvenimo būdu Dievo akivaizdoje.

Sutuoktinių susitikimų judėjimas, laikydamas dialogą universaliu bendravimo pagrindu ir remdamasis Evangelija bei Bažnyčios mokymu, siekia, kad dialogas paliestų visas asmeninio, santuokinio ir visuomeninio gyvenimo sritis ir atsispindėtų santykyje su Dievu. Ne mažiau svarbi judėjimo misija – siekti, kad kuo daugiau sutuoktinių porų įsitrauktų į įvairias judėjimo veiklos formas. 

Asociacijos dvasingumą formuoja sutuoktinių poros, bendradarbiaudamos su kunigais.

Sutuoktinių susitikimų ikona nutapyta 2005 m. Lenkijoje kuriančio bulgarų dailininko Vencislavo Piriankovo. Užsakydamas šį darbą, Sutuoktinių susitikimų judėjimo lyderis Jeržis Gžibovskis turėjo lūkestį, kad meninkas sugebės perteikti kiekvienos poros unikaliai suvokiamą ir patiriamą dialogo dvasią santuokoje ir ryšyje su Dievu. Pradžioje neteikdamas daug vilčių, kad paveikslas pavyks, po keleto mėnesių dailininkas įteikė užsakovui darbą. Jeržis Gžibovskis ikonoje „išvydo tai, ko tikėjosi ir dar daugiau“: paveikslo simbolika paliko vietos individualiam kiekvienos poros apmąstymui apie savo santuoką.

Sutuoktinių susitikimų Ikonoje vaizduojamas vyro ir žmonos susitikimas tarpusavyje ir su Kristumi. Suvienytame vyro ir žmonos profilyje galima matyti Kristaus veidą, kuris jiems sako: „Pasilikite mano meilėje!“ (Jn 15, 9b), Kristus pasilieka sutuoktiniuose. Ir mes, kaip sutuoktinių pora, pasiliekame Jojo meilėje per dialogą vienas su kitu ir su Juo (Dievu), per dialogą, vedantį į susitikimą.

Kristaus veidas turėtų būti ne iš karto pastebimas. Tiesiog kaip ir realiame gyvenime, kartais sunku pamatyti Kristų santuokoje. Kristus apsireiškia palaipsniui, neprimygtinai, bet Jis yra.

Kryžius Ikonos centro antrame plane pagal  Bizantijos ikonografijos principus apjungia  šią Ikoną kartu išaukštindamas Kristaus svarbą mūsų gyvenime. Kryžiaus šoniniai kraštai yra kiekvieno iš sutuoktinių galvos aukštyje. Jie neša kryžių kartu, bet kiekvienas iš jų jį išgyvena atskirai.

Ikona suteikia simbolinę ir mistinę realybę. Taika, dvasinė ramybė ir žmonių orumas Ikonoje padeda vaisingam dialogui. Jie taip pat yra dialogo rezultatas. Ikona simbolizuoja tokią sutuoktinių porą, apie kurią Jėzus sako, „Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas.” (Mt 19, 6), dvasine ir fizine prasme. Ji simbolizuoja žmonių bendrystę. Susituokusi pora šioje Ikonoje – tai pirmapradis santuokos atvaizdas Kristuje. Ji simbolizuoja santuokos sakramentą kaip Kristaus dovaną, kuri įgyvendinama per dialogą, ir tokiu būdu  padeda siekti žmogiškosios sutuoktinių meilės, stiprina savo neišardomą vienybę ir pašventina kelią į amžinąjį gyvenimą. Ši Kristaus Ikona yra dialogo santuokoje ir sutuoktinių dialogo  vienas su kitu šaltinis, tiems kurie Ją priima ir į Ją žvelgia.

Sutuoktinių susitikimų judėjimas Lietuvoje vadovaujasi tarptautiniais judėjimo įstatais. Lietuvoje veikia trijų vyskupijų centrai, kurie, bendradarbiaudami su savo vyskupijos kunigu, kasmet praveda bazines rekolekcijas naujoms sutuoktinių poroms, organizuoja porekolekcinius susitikimus, rūpinasi judėjime dalyvaujančių porų formacija. Kiekvienos Sutuoktinių susitikimų bendruomenės tikslas – išlaikyti programos vienybę, remti vienas kitą ir tarnauti kitiems Dievo ir artimo meilės dvasioje.

Sutuoktinių susitikimų centrai Lietuvoje:

Rekolekcijos taip pat organizuojamos ir porekolekciniai susitikimai vyksta:

Visai judėjimo veiklai Lietuvoje vadovauja nacionalinė asociacijos valdyba. Nuo 2021 m. „Sutuoktinių susitikimų“ nacionaliniai lyderiai yra Regina ir Arūnas Mačiuičiai.

Visos sutuoktinių poros ir kunigai dirba savanoriškais pagrindais.

Tarptautinė "Sutuoktinių susitikimų" valdyba. Gdanskas, 2022.09.10

Sutuoktinių susitikimų dialogo dvasia padeda įveikti kultūrinius, kalbinius, istorinius, politinius ir konfesinius skirtumus. Šiandien judėjimas veikia daugumoje Rytų Europos šalių. Rekolekcijos sutuoktiniams taip pat vyksta Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, kai kuriuose Rusijos miestuose. Tarptautinėje plotmėje Sutuoktinių susitikimų asociacijos dvasingumas atveria plačias tarpkonfesinio bendradarbiavimo galimybes. 

Tarptautinei Sutuoktinių susitikimų asociacijai vadovauja kas ketverius metus renkama Vyriausioji valdyba, kurią sudaro įvairių šalių atstovai. Tarptautiniai judėjimo lyderiai – Edita ir Jakubas Chočevskiai (Edyta i Jakub Choczewscy), Lenkija.